Regulamin zakupów w sklepie internetowym studio graFrez

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem studiografrez.pl zwanego dalej Sklepem.
Sprzedającym jest

Dane firmy:

Studio Grafrez sp. z o. o.

ul. 29 Listopada 21
32-050 Skawina

NIP: 9442249534
Regon: 362908213
Studio Grafrez spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w  Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000584068; kapitał zakładowy 5 000 zł

2.Sprzedaż odbywająca się za pośrednictwem w/w strony ma formę umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej studio graFrez.
3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Każdy Klient, składający zamówienie w internetowym sklepie studio graFrez jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
5. Zamówienia poprzez Sklep internetowy realizowane są na terenie Polski. Zamówienia poza granice kraju realizowane są za pośrednictwem telefonicznym oraz mailowym  z uwzględnieniem indywidualnych ustaleń z Klientem.
5. Podczas dokonywania zakupów Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
6. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Studio graFrez nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki uboczne działania produktów oraz ich nieprawidłowe użytkowanie.


§2. Rejestracja


1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.
3. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny.
4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Produktu – studio graFrez nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
5. Klient, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, zobowiązany jest do wyrażenia woli zawarcia umowy o świadczeniu drogą elektroniczną , usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.
6. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.


§3. Składanie zamówienia

1. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto podanymi  w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2.  Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji
„za pobraniem”.
10. Studio graFrez zastrzega sobie możliwość zmian cen poszczególnych Produktów, ustanawiania promocji, a także ich odwoływania.


§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy.
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. 
5. Cennik transportu:

Poczta Polska - List polecony ekonomiczny - 10,00 zł
Poczta Polska - List polecony priorytetowy - 11,50 zł
Poczta Polska - Paczka pocztowa priorytetowa - 17,00 zł
Poczta Polska - Paczka48 - 24,00 zł
Poczta Polska - Paczka24 - 26,00 zł
Poczta Polska - Przesyłka pobraniowa priorytetowa / Paczka48 - 25,00 zł
Poczta Polska - Przesyłka pobraniowa priorytetowa / Paczka24 - 28,00 zł

6. Koszt i termin wysyłki za granicę Polski ustalany jest indywidualnie.

§ 5 Płatności


1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem – przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.

§ 6 Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Produkt należy zwrócić w formie niezmienionej, nienaruszonej. W przypadku widocznej jakiejkolwiek ingerencji w opakowanie, strukturę produktu, studio graFrez ma prawo odmówienia zwrotu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. 
4. Koszt Przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.


§ 7 Procedura reklamacji


1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Koszt zwrotu Przesyłki reklamowanej pokrywa studio graFrez.
4. Klient traci uprawnienia wymiany produktu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


§ 8 Zwrot należności


1.  Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:
a.  rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
b. odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta 
c.  obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §7 Regulaminu.
2.  Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
a.  w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
b.  w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
c. w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych przelewy24, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.


§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Dane osobowe wykorzystywane są w celach marketingowych na użytek własny Sprzedającego. 
4. Sprzedający nie może udostępniać danych osobowych klientów sklepu osobą trzecim w celach marketingowych.
5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres info@studiografrez.pl
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.


§ 10 Zmiana Regulaminu


1. Każda zmiana w regulaminie musi być zaznaczana na stronie Sklepu w sekcji Regulamin pod treścią Regulaminu.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient winien zapoznać się z nowym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§ 11 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).Data opublikowania regulaminu: 06.01.2016 r.